ಡಾ. ಎಚ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರವರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ರೇಡಿಯೋ ಜಾಕಿ ಪದ್ಮಪ್ರಿಯ ಮನೋಚರ್ಚ ರ್ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಖನ್ನತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪರ್ೂಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.