ಶ್ರೀಮಂತ ಇತಿಹಾಸ ಹಾಡುವ ಊರು ಬೆಂಗಳೂರು: ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಶರ್ಮಾರವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ #Bangalore #TheEarlyCity Ad #1537-1799 #HistoryOfBangaloreArchitecture #YashaswiniSharma